Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Metalurji

Metalurji programı, Meslek Yüksekokulumuzda 2012-2013 eğitim öğretim yılında Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında eğitim öğretime başlamıştır. Program, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra metalurji alanına özgü teknik alanlarda ilgili bilgi ve becerilere sahip; metalurji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere metalurji teknikerleri yetiştirmek için teorik ve pratik eğitim öğretim veren dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Eğitim süresi iki yıl olan programda, teorik derslerin tamamı okulumuzda, uygulamaların tamamı ise İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş Biga Tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Programın eğitim dili Türkçedir.

            Metalurji Programının Vizyonu; Uluslararası bilinirliğe ulaşmış, Türkiye’nin en çok tercih edilen Metalurji Önlisans Programı haline gelmek.

Metalurji Programının Misyonu; Sanayi 4.0’ın gerektirdiği çağdaş görgü ve teknolojik bilgi düzeyine ulaşmak için, araştırmacı bir akademik kadro anlayışıyla çağdaş öğretim teknikleri kullanarak sanayi, özel sektör ve kamunun nitelikli ara eleman ihtiyacı için kaliteli insan kaynağını yetiştirmek.

           Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlar;

 • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen;
 • Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun İnsan kaynağı yetiştiren;
 • Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden;
 • Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan;
 • Teknolojik yeniliklere göre kendini yenileyebilen

           Programımız vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler;

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak,
 • Vatan sevgisiyle görevini anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri İnsan hakları ve yüksek öğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uyarak yerine getirmek,
 • Din, dil, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin insanları sevmek ve saymak,
 • Çalışmaktan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olmak,
 • Bilimin uluslararası kabul görmesine inanmak,
 • Yenilikçi olmak, değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek,
 • Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Zaman yönetimine özen göstererek s
 • İşimizi sevmek ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak.

       Program Amacı

Sanayinin gelişebilmesi için en önemli faktörlerden biri nitelikli çalışanların olmasıdır. Özellikle tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı bölgemizde, bunun önemi bir kat daha artmaktadır. Programın amacı, metalik malzemeler ve özellikle çeliğin üretimi hakkında öğrencileri bilgilendirerek aranan ara eleman yetiştirmektir. Metalurji alanında mamülün hammadde hazırlamadan itibaren üretimin tüm aşamalarından   geçerek son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçte mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri sahip, aranan ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere metalurji teknikerleri yetiştirmektir. Ayrıca plandan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

        Program Hedefi

Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci, yenilikçi ve alanında uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda Metalurji Programı, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlıdır. İlk kez 2012-2013 öğretim yılında açılan program ÖSYM Sınav türünden ve dikey geçiş'ten öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Program, ÖSYM sınav yönetmeliğine göre 2017-2018 öğretim yılı YGS-1 (SAYISAL) puan türünden öğrenci almaya başlamıştır. Programa kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki 120 AKTS/ECTS olan tüm dersleri tamamlamaları ve de 30 iş günü endüstri eğitim stajlarını yapmaları gerekmektedir. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmekte ve öğrencinin staja başladıktan 15 gün sonra staj yaptığı kurumdan takip yazısı istenmektedir.

       Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Sayısal bilimlere yatkınlık, analitik ve uzamsal düşünebilme, üretken olma, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, ince motor kaslarını kullanabilme, fikir ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik ve teknolojik gelişmelere takip edebilmedir.

        Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalurji Teknikeri Önlisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar.

       Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler ve Kariyer Olanakları

Metalurji Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

 • Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak
 • Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
 • Metalurji mühendisinin yönetim ve denetimi altında cevherden metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışabilen
 • Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştıran
 • Teknolojik amaçlara uygun olarak geliştirilen yeni alaşımların imalat ve işlenmesi aşamalarında çalışabilen
 • Çeşitli madenlerin döküm (dökme demir, çelik döküm, alüminyum döküm, bakır döküm) işlemlerini yapabilen
 • Ergitme ocaklarını çalıştırabilen, kalıp malzemelerini hazırlayabilen, ergitilmiş madeni kalıplara dökerek döküm işlemini tamamlayabilen Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hakim olma.

       Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Metalurji Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) nda başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir.

 • Cevher Hazırlama Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
 • Malzeme Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Nanoteknoloji Mühendisliği

        Mezunların Meslek Profili

Metalurji Programı mezunları özellikle demir-çelik sektöründe  Üretim, Ürün Geliştirme, Araştırma-Geliştirme, Tasarım, Planlama, Proje, Kalite Kontrol ve Bakım Onarım alanlarında iş olanakları elde edebilmektedir.

Ders Programı için  tıklayınız
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız

Program Danışmanı:


 Öğr. Gör. İsmail HACIKURU

Programda Görevli Akademik Kadro:

Öğr. Gör. Bahaddin ZAYİM
Öğr. Gör. İsmail HACIKURU
Öğr. Gör. Serhat FİLİZ
Öğr. Gör. Mustafa DÜNDAR


Konuk Öğretim Elemanları (İÇDAŞ):

Serdar ERDEMİŞ
M.Cem TOKSÖZ
Burçak YILMAZ
R. Çağrı ÜNZAL
Murat YILMAZ
Tamer ÖZAN
Mücahit DURAN
Serdar AKKAYA
İbrahim TANIŞMAN
Olçun ÖKSÜZ
Arzu BALLI
Bilal ŞENOL
Ulusal BAYKAN
Ayça TEKİN
Serhat ŞENYILDIZ

Ekler

2012 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf
2013 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf
2014 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf
2015 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf
2016 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)