Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Makine

Biga Meslek Yüksekokulunda 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında açılan program Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Üniversitelerarası yatay geçiş ile öğrenci kabul etmektedir. Programımız, teknik becerilere sahip, donanımlı makine teknikerleri yetiştirmek için, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra makine alanına özgü derslerin verildiği, teorik ve pratik eğitim öğretim veren dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. 2017-2018 öğretim yılı itibari ile ÖSYM sınav yönetmeliğine göre Temel Yeterlilik (TYT) puanı öğrencilerin programımızı tercih edebilmeleri için gerekli puan türüdür. Programa kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki toplamı 120 AKTS olan tüm dersleri tamamlamaları ve de 30 iş günü endüstri eğitim stajlarını yapmaları gerekmektedir. Programa her yıl ortalama 50 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Makine Programı öğrencileri, eğitim programlarının dördüncü yarıyılına seçmeli ders statüsünde eklenen İşyeri Uygulaması Eğitimi dersini alarak eğitimlerini ilgili sektörel kurum ve kuruluşlarda tamamlayabilirler. İşbaşı eğitimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerileri arttırma ve mesleki becerilerini geliştirme amaçlı İşyeri Uygulaması Eğitimi dersinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitimi Yönergesine göre yapılır.

Makine Programının Vizyonu;

Etkin eğitim-öğretim faaliyetleri ile çağdaş öğrenme süreçlerini uygulayabilen, teknolojiyi yönetebilen, donanımlı ve yetenekli bireyler yetiştirerek paydaşlarının sosyolojik ve mesleki beklentilerini karşılayabilen, araştırmaya ve gelişime önem veren yenilikçi, modern anlayışıyla Türkiye ve Dünyada tercih edilen bir program olmaktır.

 Makine Programının Misyonu;

En yüksek kalitede eğitim-öğretim hizmeti vererek tasarımdan imalata kadar modern makinecilik faaliyetlerine hakim, özgün araştırma ve uygulamalar yapabilen, öğrenebilen, global gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, vizyoner ve girişimci, mesleki açıdan özel sektör ve kamunun nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek yetkinlikte ve sosyal açıdan içinde yaşadığı toplumda sorumluluk alabilen ve ihtiyaçlarına çözüm üretebilen, öz değerlerine sahip çıkan farkındalık sahibi bireyler yetiştirmektir.

          Programımızın temel amaçları;

 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinde yüksek başarı sahibi olmak,
 • Mesleğine hakim, liyakat sahibi bireyler yetiştirmek,
 • Toplumsal duyarlılığı olan örnek bireyler yetiştirmek
 • Özgün ve kaliteli araştırma yapabilmek
 • Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun insan kaynağı yetiştirebilmek
 • Ulusal ve Uluslararası akademide kabul gören, tercih edilen bir program olabilmek

Programımızın temel değerler;

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak,
 • Vatan sevgisiyle görevini anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri İnsan hakları ve yüksek öğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uyarak yerine getirmek,
 • Din, dil, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin insanları sevmek ve saymak,
 • Çalışmaktan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olmak,
 • Bilimin tüm değerlerin odağında olduğu gerçeği ile geliştirilmesi için mücadele etmek
 • Yenilikçi olmak, değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek,
 • Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Zaman yönetimine özen göstererek sorumluluk bilinciyle hareket etmek
 • İşimizi sevmek ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak.

      Program Hedefi;

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan Biga bölgesinde son dönemlerde sanayi alanında da önemli gelişmeler yaşanmakta, yeni sanayi alanları ve işletmeler kurulmaktadır. Sanayinin gelişebilmesi için en önemli faktörlerden biri nitelikli çalışanların olmasıdır. Makinecilik ise otomotivden tarım makinalarına, demir-çelik endüstrisinden savunma sanayiine kadar pek çok farklı alanda üretimin tam ortasında yer alan bir meslek grubudur. Makine üretmek, makine üreten makine üretmek, bunların bileşenlerini üretip operatörlüğünü yapmak ve ürün elde etmek ise Makineclik mesleğinin tanımıdır. İlaveten malzeme, özel imalat prosesleri, nitelikli ürün elde edilmesi gibi özel alanlar da düşünüldüğünde Makinecilik her zaman yüksek istihdam açığı olan bir meslek grubu olmuştur.

Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci, yenilikçi ve alanında uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.  Buna göre mezunlarımızın taşıdığı nitelikler ise onların her türlü sanayi dalında aranan ara elemanlar olmalarını sağlamaktadır.

Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Sayısal bilimlere yatkınlık, analitik ve uzamsal düşünebilme, üretken olma, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, ince motor kaslarını kullanabilme, fikir ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik ve teknolojik gelişmelere takip edebilmedir.

Mezuniyet Sonrası Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Teknikeri Önlisans Diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler ve Kariyer Olanakları

Makine Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

 • Farklı malzemeleri tanıyabilecek, analiz ve inceleme yapabilecek, malzeme muayene yöntemlerini bilebilecek ve uygulayabilecek, ısıl işlemleri bilebilecek uygulayabilecektir,
 • Matematik, Fen ve Mesleki alan bilgilerinin teori ve uygulamaları bilebilecektir,
 • CAD-CAM programları ile tasarım, modelleme, simülasyon ve üretimle ilgili işlemleri yapabilmek, tersine mühendislik yazılımları ile modelleme yapabilmek, CNC makineleri kullanmak, programı oluşturmak ve CNC makinelerde imalat ve üretim yapabilme yeteneği kazanacaktır,
 • İşletme yönetimi ile ilgili temel ilkeleri girişimcilik yaklaşımıyla bilebilecek, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.
 • Yaşam boyu öğrenme gerekliliği ve becerisine sahip olabilecektir,
 • Çalıştığı işletme ve birimde her kademede çalışanlarla iletişim kurabilecek, takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilecek özgüveni sergileyebilecek,
 • Mesleki araştırmaları teknolojik imkanları kullanarak özgün ve nitelikli biçimde yapabilecek,
 • Farklı sektörlere ait makineleri, makine elemanlarını ve özelliklerini tanıyabilecek, basit aparat- mekanizma –kalıpların matematiksel formüller ile mukavemet hesaplamalarını ve boyutlandırmasını yapabilecektir,
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilecek, hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin kullanacağını öngörebilecektir,
 • Öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılabilecek farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilebilecektir,
 • Alanında yeterli olabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilecek ve geliştirmek için gerekli altyapıyı kazanabilecektir.

       Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

Eğitim-öğretimin 2 yıl (4 yarıyıl) sürdüğü programımızdan mezun olan öğrencilerimiz ön-lisans diploması alırlar. Yine bu sürenin sonunda arzu eden başarılı öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girebilir ve başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına geçiş yaparak eğitim-öğretim hayatlarına devam etme hakkına sahip olurlar. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek dört yıllık lisans bölümleri şunlardır:

 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine ve İmalat Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

        Mezunların Meslek Profili

Makine Programı mezunları kamu kurumlarında, özel işyerlerinde, sivil toplum kuruluşlarında veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilmektedirler. Makine Programımızı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz; endüstrinin Üretim, Ürün Geliştirme, Araştırma-Geliştirme, Tasarım, Planlama, Proje, Kalite Kontrol ve Bakım Onarım sektörlerinde iş olanakları elde edebilmektedir.

Ders Programı için  tıklayınız
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız

Bölüm Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM

Program Danışmanı:

Öğr. Gör. Serhat FİLİZ

Programda Görevli Akademik Kadro:
 
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM
Öğr. Gör. Bahaddin ZAYİM
Öğr. Gör. İsmail HACIKURU
Öğr. Gör. Serhat FİLİZ
Öğr. Gör. Mustafa DÜNDAR

Ekler

DERS İÇERİKLERİ MAKİNE.pdf