Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Makine

Makine Programı, Meslek Yüksekokulumuzda 2005-2006 eğitim-öğretime açılan program ÖSYM Sınav türünden ve dikey geçiş'ten öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Program, 2017-2018 öğretim yılı itibari ile ÖSYM sınav yönetmeliğine göre TYT puan türünden öğrenci almaya başlamıştır. Program, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra makine alanına özgü teknik alanlarda ilgili bilgi ve becerilere sahip; donanımlı aranan ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere makine teknikerleri yetiştirmek için teorik ve pratik eğitim öğretim veren dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Programa kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki toplamı 120 AKTS/ECTS olan tüm dersleri tamamlamaları ve de 30 iş günü endüstri eğitim stajlarını yapmaları gerekmektedir. Programa her yıl ortalama 50 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Makine Programı öğrencileri, 2019-2020 Akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere eğitim programlarının dördüncü yarıyılına eklenen ve öğrenciler tarafından seçmeli ders olarak seçilmesi gereken İşyeri Uygulaması Eğitimi dersini alarak eğitimlerini ilgili sektörel kurum ve kuruluşlarda tamamlayabilirler. İşbaşı eğitimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerileri arttırma ve mesleki becerilerini geliştirme amaçlı İşyeri Uygulaması Eğitimi dersinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemler; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitimi Yönergesine göre yapılır.

Makine Programının Vizyonu; Uluslar arası bilinirliği olan programımızın, geniş bir bilgiye sahip, yüksek düzeyde el becerisine olan, ileri teknoloji ve bilişim teknolojilerindeki çağdaş eğitimi bilen birey haline gelmektir.       

 Makine Programının Misyonu; Sanayinin ihtiyaç duyduğu imalat, otomotiv ve makine alanında eğitim almış, her türlü talaşlı -talaşsız imalat makinelerinin kullanımı, bunlarla ilgili makine parçalarının tasarımı ile ilgili programları kullanabilen ve ayrıca sanayi, özel sektör ve kamunun nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak olan kalifiye eleman yetiştirmektir.     

          Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlar;

 • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen;
 • Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun İnsan kaynağı yetiştiren;
 • Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden;
 • Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan;
 • Teknolojik yeniliklere göre kendini yenileyebilen;

           Programımız vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler;

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak,
 • Vatan sevgisiyle görevini anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri İnsan hakları ve yüksek öğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uyarak yerine getirmek,
 • Din, dil, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin insanları sevmek ve saymak,
 • Çalışmaktan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olmak,
 • Bilimin uluslararası kabul görmesine inanmak,
 • Yenilikçi olmak, değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek,
 • Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Zaman yönetimine özen göstererek s
 • İşimizi sevmek ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak.

      Program Amacı

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu imalat, otomotiv ve makine alanında eğitim almış, her türlü talaşlı -talaşsız imalat makinelerinin kullanımı, bunlarla ilgili makine parçalarının tasarımı ile ilgili programları kullanabilen aranan ara eleman yetiştirmektir.     

Makine Programı;

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan bölgemizde son dönemlerde sanayi alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin en büyük ''özel sektör'' çelik üreticisi olan İstanbul Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. (İÇDAŞ), buna verilebilecek en somut örnektir. Sanayinin gelişebilmesi için en önemli faktörlerden biri nitelikli çalışanların olmasıdır. Özellikle tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı bölgemizde, bunun önemi bir kat daha artmaktadır. Programın amacı, her türlü talaşlı - talaşsız imalat makinelerinin kullanımı; bunlarla ilgili makine parçalarının tasarımı ve teknik resimlerinin çizilerek işlenmesi konularında çalışacak aranan ara eleman yetiştirmektir.       

Program Hedefi;

Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci, yenilikçi ve alanında uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda birinci öğretim ve ikinci öğretim olarak faaliyete Makine programı, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlıdır. İlk kez 2005-2006 eğitim- öğretim yılında açılan Makine programı dikey geçişten öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Makine Programı, ÖSYM sınav yönetmeliğine göre  TYT puan türünden öğrenci almaya başlamıştır. Makine programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki 120 AKTS/ECTS olan tüm dersleri almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmekte ve öğrencinin staja başladıktan 15 gün sonra staj yaptığı kurumdan takip yazısı istenmektedir. Öğrenciler staj teslim dosyalarını bir sonraki akademik dönemi takip eden ve ders seçimlerinin yapıldığı belirtilen zaman diliminde teslim ederler.

       Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Sayısal bilimlere yatkınlık, analitik ve uzamsal düşünebilme, üretken olma, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, ince motor kaslarını kullanabilme, fikir ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik ve teknolojik gelişmelere takip edebilmedir.

        Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Teknikeri Önlisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar.

       Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler ve Kariyer Olanakları

Makine Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

 • Malzemeyi tanıyabilme, malzemeleri ve iç yapılarını inceleyebilme, malzeme muayenelerini yapabilme, ısıl işlemleri bilmek ve malzemelere uygulayabilme yeteneğine sahip olmak.
 • Matematik, Fen ve Mesleki alan bilgilerini ve uygulamaları becerisini kazanabilecektir
 • CAD-CAM programları ile tasarım, modelleme, simülasyon ve üretimle ilgili işlemleri yapabilmek, tersine mühendislik yazılımları ile modelleme yapabilmek, CNC makineleri kullanmak, programı oluşturmak ve CNC makinelerde imalat ve üretim yapabilme yeteneği kazanmak.
 • İşletme yönetimi ile ilgili temel ilkeleri bilecek ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.
 • Yaşam boyu öğrenme gerekliliği ve becerisine sahip olabilecektir
 • Çalıştığı işletme ve birimde her kademede çalışanlarla iletişim kurabilmek, Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli araştırmaları teknolojik imkanları kullanarak yapma yeteneğine sahip olmak, takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Makine tasarımında kullanılan makine elemanlarını ve özelliklerini tanıyabilmek, basit aparat- mekanizma –kalıpların matematiksel formüller ile kuvvet hesaplamalarını, mukavemet hesaplamalarını yapabilmek, makine elemanlarının boyutlandırmasını yapmak.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılabilecek farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
 • Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olmak.
 • Alanında yeterli olabilecek düzeyde yabancı dil bilir.

       Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

Makine Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek dört yıllık lisans bölümleri:

 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine ve İmalat Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

        Mezunların Meslek Profili

Makine Programı mezunları kamu kurumlarında, özel işyerlerinde, sivil toplum kuruluşlarında veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilmektedirler. Makine N.Ö Programımızı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz; endüstrinin Üretim, Ürün Geliştirme, Araştırma-Geliştirme, Tasarım, Planlama, Proje, Kalite Kontrol ve Bakım Onarım sektörlerinde iş olanakları elde edebilmektedir.

Ders Programı için  tıklayınız
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız

Bölüm Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM
 

Program Danışmanı:

Öğr. Gör. Serhat FİLİZ

Programda Görevli Akademik Kadro:
 
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM
Öğr. Gör. Bahaddin ZAYİM
Öğr. Gör. İsmail HACIKURU
Öğr. Gör. Serhat FİLİZ
Öğr. Gör. Mustafa DÜNDAR

Ekler

DERS İÇERİKLERİ MAKİNE.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)