Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Kooperatifçilik
Yüksekokulumuzda 2003-2004 öğretim yılında eğitim-öğretime açılan Kooperatifçilik Programı ticaret meslek liselerinden mezun olan öğrencilerimizi sınavsız olarak, diğer okullardan mezun olanları ise ÖSYM Sınavı EA puan türünden sınav ile alan bir ön lisans programıdır. Bölümden mezun olabilmek için toplam 94 kredi almak ve genel not ortalamasının (dört yarıyıl) en az 2 olması gerekmektedir.

Öğrencilerimiz mezun olmadan önce ilgili kurum ve kuruluşlarda 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Programın kontenjanı 30 olup her yıl ortalama 30 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Amacı

Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kooperatifçilik, önemli bir sosyal ve ekonomik hareket olarak kabul edilmekte olup dünyada demokrasinin, barışın, çevrenin korunması ile istihdam yaratma, kaynakları harekete geçirme, yatırım oluşturma aynı zamanda ekonomiye, sürdürülebilir kalkınmaya ve yoksullukla mücadeleye katkıları üzerinde durulmaktadır. Başka bir deyişle bir çok ülke ekonomik ve sosyal kalkınmalarında kooperatifleri etkin ve önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Kamu ve özel sektörün yanında üçüncü bir sektör durumunda olan kooperatifçiliğin ülkemiz açısından da önemi oldukça büyüktür

Kooperatifçiliğin en önemli ilkelerinden birisi eğitimdir. Tam üye olmayı hedeflediğimiz AB ülkelerinde tarım ve tarım dışı kooperatiflerin ulusal ekonomi içerisinde önemli bir payı vardır. Ekonomik kalkınma ve gelişme, alanında yetişmiş bilgili ve eğitimli insan kaynağı ile sağlanabilecektir. Eğitim sorunu çözülmedikçe diğer sorunları çözmek güçleşeceğinden eğitim, kalkınmada öncelikle ele alınması gereken bir konudur.

Ülkemizde faaliyet gösteren tarım ve tarım dışı toplam 84.232 adet birim kooperatif ve 8 milyon civarında da kooperatif ortağı bulunmaktadır. Bu kooperatiflerde kadrolu ve geçici işçi statüsünde 50 binden fazla personelin çalıştığı tahmin edilmektedir. Ancak bu personelin tamamına yakını kooperatifçilik konusunda herhangi bir eğitim almamıştır. Ülkemizde mevcut olan kooperatiflerde istihdam edilecek ara yönetici ve ileride kooperatifin sorumluluğunu üstlenecek ara meslek elemanlarına gereksinim duyulmaktadır.

Bu amaçla; tarım ve tarım dışı kooperatifçilik alanında yetişmiş, kamu ve özel sektör ile ilişkileri kooperatiflerin amaçları doğrultusunda düzenleyebilen, kooperatifçilik ilkelerini tam anlamıyla çalıştıkları kooperatifte uygulayabilen, kooperatifin faaliyetlerini mevzuatlar çerçevesinde yürütebilen, kooperatif muhasebesini tutabilen kısacası bulundukları kooperatifin kurumsal kapasitesini artıran, yönetsel yeteneği gelişmiş, aranan elemanlar yetiştirmek başlıca gayemizdir.

Öğrencilerin Sahip Olacakları Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler

Kooperatifçilik meslek elemenı çeşitli amaçlarla (Konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünlerini karlı bir biçimde pazarlama vb.) güç ve kaynaklarını birleştirerek kooperatif kurmak isteyenlere yasal, parasal ve ticari konularda danışmanlık yapar
Çalıştığı kooperatifin gerek halkla gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilşkilerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlarlar,
Kooperatifin ortaklarına yapılan çalışmalar, harcamalar ve sonunda elde edilecek yararlar hakkında bilgi verirler,
Kooperatifin kazançlarının en ekonomik bir biçimde kullanılması konusunda yardım cı olurlar,
Çalıştıkları kooperatiflerin kurumsal kapasitesini artırarak kooperatifin varlığını güçlü şekilde geleceğe taşınmasına yardımcı olur,
Çalıştıkları kooperatifin ön muhasebesini mevzuatlara uygun şekilde tutar,
Koopertaifçilik ilkeleri ve mevzuatını bilir, çalıştığı kooperatifte uygularlar.
Mesleki alanda gerekli olan ofis programları ve paket programlarını kullanabilme.
Sözlü ve sözsüz iletişim.

Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır. 
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...
 

Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Kooperatifçilik alanında yetişmiş, bilgili, dürüst, çalışkan elemanlara olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu alanda yetişmiş, girişimci bir kişinin iş bulma konusunda fazla sorunu olmayacağı düşünülmektedir.

Meslekte ilerleme, kişinin mesleki başarısına, çalışkanlığına ve girişimciliğine bağlıdır. Başarılı bir kooperatifçilik meslek elemanı Kooperatif Müdürlüğünden, Genel Müdürlüğe kadar yükselebilir

Mezun öğrencilerimiz istedikleri taktirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesinin İşletme veya İktisat bölümlerinin üçüncü sınıfına sınavsız geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımız Lisans Eğitimine geçişi ile ilgili , 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‚’’Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’’ İl Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına ÖSYM tarafında yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıda belirtilen alanlara geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

“Kooperatifçilik” ön lisans programını başarı ile bitirenler öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde üniversitelerin “İşletme, Ekonomi, Tarım Ekonomisi, lojistik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
 
Bölüm Başkanı:
 
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KURT

Program Danışmanı

Öğr. Gör. Muradiye ÖZEL ÖDÜL

Programda Görevli Akademik Kadro:

Öğr. Gör. Muradiye ÖZEL ÖDÜL
Öğr. Gör. Cansu CENGİZ

Ekler

Ders içerikleri.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)