Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Programımız, öğrencilere kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve/veya girişimcilik alanında iş fırsatı sunan, nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.  Halen Örgün ve II. öğretimi bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Örgün ve ikinci öğretim programları Ocak 2018 tarihi verilerine göre 50’şer kişilik kontenjan hakkına sahipti. Ancak dönem içerisinde gerçekleştirilen güncellemeye göre programın ikinci öğretimine öğrenci alımı durdurulmuştur. Buna istinaden program örgün öğretim olarak 60+2 kişilik örgün öğretim kontenjanıyla eğitim-öğretime devam etmektedir. İşletme Yönetimi Programı yeni ÖSYM sınav yönetmeliğine göre 2017 YGS6 puan türüyken 2018 YKS sistemine göre TYT puan türünden 150,000 puan ve üzeri alan öğrencileri kabul etmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda birinci öğretim olarak ve Yönetim Dalı opsiyonuyla faaliyete geçen İşletme Yönetimi programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlıdır. İlk kez 2009-2010 öğretim yılında ek kontenjan yoluyla 23 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. İşletme Yönetimi programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmekte ve öğrencinin staja başladıktan 15 gün sonra staj yaptığı kurumdan takip yazısı istenmektedir. Öğrenciler staj teslim dosyalarını bir sonraki akademik dönemi takip eden ve ders seçimlerinin yapıldığı zaman teslim ederler.


            İşletme Yönetimi Programı Vizyonu; Uluslararası bilinirliğe ulaşmış, Türkiye’nin en çok tercih edilen İşletme Yönetimi Önlisans Programı haline gelmek.

            İşletme Yönetimi Programı Misyonu; Sanayi 4.0’ın gerektirdiği çağdaş görgü ve bilgi düzeyine ulaşmak için özgün değerlere sahip, araştırmacı bir akademik kadro anlayışıyla çağdaş öğretim teknikleri kullanarak toplumsal değerlere saygılı inovatif girişimlere imza atacak nitelikli girişimciler ile sanayi, özel sektör, kamu ve STK’ların nitelikli ara eleman ihtiyacı için kaliteli insan kaynağını yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

            Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlar;

 • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen;
 • Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun İnsan kaynağı yetiştiren;
 • Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden;
 • Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan;
 • Katılımcı, kendine güvenen bireyler yetiştiren;
 • Uluslararası değerlere saygılı, post modern yönetim ilkelerini ve toplam kalite anlayışını benimsemiş, kendini sürekli yenileyen bir program olmaktır

              Programımız vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler;

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak,
 • Vatan sevgisiyle görevini anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri, insan hakları ve yüksek öğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uyarak yerine getirmek,
 • Din, dil, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin insanları sevmek ve saymak,
 • Çalışmaktan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olmak,
 • Bilimin uluslararası kabul görmesine inanmak,
 • Yenilikçi olmak, değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek,
 • Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Zaman yönetimine özen göstererek sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
 • İşimizi sevmek ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak.

            Programın Amacı:

            Bu programın amacı kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışacak, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun ve günümüz teknolojisi ile faaliyet gösteren, meslek elemanı özelliklerine sahip ara elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilere işletmelerin sahip oldukları para, insan gücü, bilgi ve teknolojiden en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzeninin planlanması için ofis bilgilerini arttırmaya yönelik teorik bilgiler verilmekte, uygulamalı derslerle de öğrenciler iş hayatına hazırlanmaktadır. Bir işletmeci, çalıştığı kurumda planlama, örgütleme, düzenleme, denetim gibi genel görevlerin yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacaklar alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işleri dikkate almaktadır. Bu bağlamda olmak üzere işletme kaynakları üzerine yönetsel ve girişimsel çabalara azami önem vermek işletmeciliğin de temel ilkesi sayılmaktadır. Bununla birlikte

            İşletme Yönetimi Programı;

             Başta sosyoloji, psikoloji ve ekonomi olmak üzere diğer beşeri alanlara; matematik ve geometri gibi teknik alanlara ilgi duyan;

 • Ekip ve proje çalışmalarına yatkın;
 • İnsan ilişkileri ve iletişime azami derecede önem veren;
 • Girişimcilik ruhuna sahip;
 • Bilgisayar bilen (azami Office programı düzeyinde);
 • Yabancı dil öğrenmeye önem veren öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

        Programın Hedefi

         Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir. 

        Zira bir işletmeci, çalıştığı kurumda planlama, örgütleme, düzenleme, denetim gibi genel görevlerin yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacaklar alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işleri dikkate almaktadır. Bu bağlamda olmak üzere işletme kaynakları üzerine yönetsel ve girişimsel çabalara azami önem vermek işletmeciliğin de temel ilkesi sayılmaktadır. Bununla birlikte İşletme Yönetimi Programı;

 • Başta sosyoloji, psikoloji ve ekonomi olmak üzere diğer beşeri alanlara; matematik ve geometri gibi teknik alanlara ilgi duyan;
 • İnsan ilişkileri ve iletişime azami derecede önem veren;
 • Ekip ve proje çalışmalarına yatkın;
 • Girişimcilik ruhuna sahip;
 • Bilgisayar bilen (azami Office programı düzeyinde);
 • Yabancı dil öğrenmeye önem veren öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

        Meslek Yüksekokulumuzda birinci öğretim olarak ve Yönetim Dalı opsiyonuyla faaliyete geçen İşletme Yönetimi programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlıdır. İlk kez 2009-2010 öğretim yılında ek kontenjan yoluyla 23 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. İşletme Yönetimi Programı, ÖSYM sınav yönetmeliğine göre TM puan türünden öğrenci almaktadır. İşletme Yönetimi programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmekte ve öğrencinin staja başladıktan 15 gün sonra staj yaptığı kurumdan takip yazısı istenmektedir. Öğrenciler staj teslim dosyalarını bir sonraki akademik dönemi takip eden ve ders seçimlerinin yapıldığı zaman teslim ederler.

         Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

         Öğrencilerin bir lise mezunu olması gerekliliklerin yanı sıra ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından TYT baraj puanı olan en az 150,000 puanı almış olmaları gerekir. Ayrıca analitik düşünebilme, sayısal yetkinlikler, bireysel ve çevresel farkındalık, empati, eksikleri fark edebilme ve sorunlara çözmüm önerileri geliştirebilme, fikir ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, yenilikleri takip etme, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik gelişmelere mikro ve makro düzeyde ilgi duyma gibi yetkinliklere sahip olmaları bu programda alacakları eğitim sürecinde onlara katkı sağlamaktadır.

            Kazanılan Derece

        İşletme yönetimi programını bitiren öğrenciler önlisans diploması almaya hak kazanmakla birlikte ayrıca ‘‘işletme yönetimi’’ meslek elemanı ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar. Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Ayrıca stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. Genel not ortalaması ise yerel krediye göre hesaplanmaktadır.

 Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler ve Kariyer Olanakları

          İşletme Yönetimi meslek elemanı adayı öğrencilerimize sürekli değişen ve gelişen işletme ve yönetim alanında gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak amacıyla, ilgili sektörlerle işbirliği sonucu seminer, panel ve konferanslar düzenlenmekte ve işletme ziyaretlerine gidilmektedir. İşletme programından mezun olan öğrenciler başta yönetim olmak üzere kamu ve özel sektör işletmelerin tüm bölümlerinde (üretim, yönetim, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, finansman, bankacılık, sigortacılık, mümessillik vb. gibi) çalışma olanaklarına sahiptirler.

          Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

          Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek veya sınavsız aşağıda belirtilen lisans bölümlerine devam edebilmektedirler. Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme ve Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme Ekonomisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslar arası Finans, Uluslar arası İşletmecilik, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri.

         Ayrıca öğrencilerimiz lisans öğrenimlerini son yıllarda gelişen teknolojik yenilikler bağlamında ''uzaktan eğitim'' yoluyla sürdürebilmektedirler. Benzer şekilde Açık Öğretim Fakültesi (AÖF)'nin ilgili bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlama olanağına da sahiptirler.

           Mezunların Mesleki Profili

İşletme yönetimi programı mezunları kamu kurumlarında, özel işyerlerinde, sivil toplum kuruluşlarında veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilmektedirler. Programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin muhasebe, finansman, üretim, pazarlama, satış, insan kaynakları ve idari işler gibi farklı bölümlerinde iş imkanlarına sahip olabilmekte, ayrıca; kendi işletmelerini kurma ve yönetme becerilerine de sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz, kamu kurumlarında da çeşitli iş olanaklarını elde edebilmektedir.


Ders Programı için  tıklayınız
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız

Bölüm Başkanı:
 
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KURT

Program Danışmanları:

Normal Öğretim : Öğr. Gör. İbrahim KİRAY
İkinci Öğretim    : Öğr. Gör. Dr. Ahmet KURT

Programda Görevli Akademik Kadro:

Dr. Öğr. Üyesi Serhat SOYŞEKERCİ
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KURT
Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU
Öğr. Gör. İbrahim KIRAY

Ekler

2018 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders İçerikleri.pdf
2019 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders İçerikleri.pdf
ders içerik.pdf
İşletme Yönetimi Programı Güncel Öğretim Planı.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)